Organisatie ISK Delft

 

De ISK Delft maakt deel uit van Scholengroep Spinoza: https://scholengroepspinoza.nl
Het bevoegd gezag van de scholengroep wordt gevormd door het College van Bestuur.
Het toezicht is ondergebracht bij de Raad van Toezicht.

Over ISK Delft

Bestuur en Raad van ToezichtScholengroep Spinoza
Postbus 35

2270 AS Voorburg
Telefoon: 070-4199400
info@scholengroepspinoza.nl
www.scholengroepspinoza.nl
Voorzitter College van Bestuur: de heer P.A.W. Lamers


SCHOOLLEIDING

De schoolleiding is bereikbaar via het algemene telefoonnummer:

015 - 8 000 080 of via ons emailadres info@iskdelft.nl

 

Directeur ISK Delft

Mevrouw M.M. (Mariska) Davids (op de foto in het midden)


Teamleider Instroom
Mevrouw F. (Fadoua) Essabiri (op de foto rechts)

Teamleider uitstroom

Mevrouw M. (Maryke)  Rijsdijk (op de foto links)

ORGANISATIE ISK DELFT

Medezeggenschapsraad

 

ISK Delft heeft een actieve Medezeggenschapsraad (MR). Binnen deze medezeggenschapsraad zijn personeelsleden, leerlingen en ouders actief.
De MR vergadert eens per 6 weken en maakt van deze vergaderingen ook notulen.
Binnen de MR wordt er gesproken over schoolgids, ouderbijdrage of het taakbeleid van docenten en heeft hier advies of instemming op. Meer informatie hierover is terug te lezen op www.infowms.nl

Instemmingsrecht en adviesrecht

Bij beleidsmatige besluiten van het schoolbestuur heeft de MR soms instemmingsrecht en soms adviesrecht. Instemmingsrecht betekent dat een besluit alleen doorgevoerd mag worden als de MR haar instemming heeft gegeven. Adviesrecht betekent dat de schoolleiding het advies naast zich neer mag leggen. In de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) is precies te lezen over welke zaken de MR instemmings- dan wel adviesrecht heeft.

Voorbeelden waar de MR met het schoolbestuur over praat zijn de begroting van de school, het vaststellen van vakanties en vrije dagen en verbeteringen van het onderwijs in het algemeen.
Samenstelling

Contact

De MR is bereikbaar via e-mail: mr@iskdelft.nl

of per post t.a.v MR ISK Delft.

MR reglementen De MR is wettelijk verplicht om het statuut, het huishoudelijk reglement  en het jaarverslag te publiceren. Deze documenten zijn hieronder terug te vinden als pdf-bestand. Deze openen in een nieuw venster. De notulen zijn op te vragen via mr@iskdelft.nl

Jaarverslag_MR ISK_Delft 2022
Huishoudelijk regelement MR ISK Delft
Reglement MR ISK Delft - 2022-2023